NAPSALI nebo natočili O NÁS

Český rozhlas Olomouc: Dobré dopoledne s ČRo Olomouc

Co je to Ride2sCOOL a jak funguje?
Krátkou reportáž si můžete poslechnout přímo tady času od 9:13-9:17!

____

NaSvah.cz – RIDE2SCOOL: DO ŠKOLY NA KOLE JE COOL!

Ráno se probudit, popadnout kolo a vyrazit ven. Každý den. Dokud bude přát počasí, tak si právě tato rána i odpoledne budou užívat děti v Olomouci. Od 18. září do poloviny listopadu budou každé ráno i odpoledne jezdit do školy i ze školy v doprovodu vysokoškolských studentů. Děti se baví, vyjíždí si techniku, po ránu rozproudí krev a do školy přijíždí s úsměvem na rtech.

Děti mají možnost za příznivého počasí každé ráno absolvovat cestu do školy prostřednictvím pohybu na kole. Rozvíjí si tak pohybové schopnosti, den co den si zlepšují jezdecké dovednosti i orientaci na trase. Zlepšuje se jim imunita. Vysokoškolští studenti si odnášejí spoustu zážitků a dobrý pocit. Příkladem, kolik času lze strávit na kole oproti cestě autem či MHD, je jedna z nejmladších účastnic, která za dva měsíce najezdila nejvíce – 65 – jízd a dohromady 182 km. 

<< Článek si můžeš dočíst zde >>

____

Ride2sCool v Olomouckých listech str. 22

Dojíždění na jízdním kole do školy v současné době v Olomouci podporují dvě základní školy – ZŠ Zeyerova a ZŠ sv. Voršily. Dle slov zúčastněných průvodců si zúčastněné děti za jarní sezónu výraz-ně zlepšily jezdecké dovednosti a orienta-ci na trase.Netradiční „cyklodoprovod“ dětí do a ze školy funguje v Olomouci již druhým rokem. V České republice se jedná zatím o ojedinělý projekt, který reaguje jednak na potřebu zvýšit pohybovou aktivitu dětí a jednak na celosvětový trend aktiv-ní mobility.

Děti mají možnost za příznivého po-časí každé ráno absolvovat cestu do ško-ly prostřednictvím pohybu na kole. Ri-de2sCool je zapsaný spolek, jehož účelem je zajistit, udržet a dále rozvíjet cyklis-tickou dostupnost základních, středních a vysokých škol, a to prostřednictvím uceleného programu a dalších vhodných nástrojů na celkovou podporu cyklistiky.

Rodiče mají možnost využít pro jejich děti „cyklodoprovod“ do školy také během nového školního roku 2017/2018. Začne se jezdit 11. 9. a první týden je zdarma. Do poloviny listopadu (dle počasí) budou mít rodiče a jejich děti možnost využít tohoto aktivního transportu za cenu jízdenky na MHD – 7,- Kč/jízda.

 << Více zde >>

Olomoucké listy

____

Mladá fronta DNES: Do školy na kole a bez obav. Děti doprovázejí vysokoškoláci

Ojedinělou službu pro rodiče, kteří mají strach pouštět své děti samotné na kole do školy, odstartoval v uplynulých dnech v Olomouci spolek Ride2sCool ve spolupráci s místní Univerzitou Palackého (UP). Nabízí dětem doprovod v podobě vysokoškoláků – dobrovolníků, kteří dohlížejí na malé cyklisty nejen při cestě do školy, ale také opačným směrem. Podobný netradiční školní cyklodoprovod zatím funguje pouze v Austrálii. Službu spolek spustil v polovině května. Doprovodu, který zajišťují studenti Fakulty tělesné kultury UP, k nimž by se měli v budoucnu připojit jejich kolegové z jiných oborů, zatím využívá osm školáků. Instruktoři si je ráno vyzvedávají na
tzv. sběrných místech, jež jsou v obci Křelov-Břuchotín, v městské části Nový Svět, na Nové Ulici a v Litovelské ulici. „Brzy k nim ještě přibude stanoviště v Neředíně, kde se přihlásila jedna holčička. Sama si našla instruktory, že by s nimi chtěla jezdit. Co se týče škol, do projektu se zatím zapojily ZŠ svaté Voršily a Zeyerova,“ upřesnila členka spolku Ride2sCool Jana Hoffmannová z Fakulty tělesné kultury UP. 

<< Dočíst článek >>
____

RIDE2SCOOL NA VLNÁCH ČESKÉHO ROZHLASU:

Děti budou do školy jezdit na kole, doprovodí je studenti-dobrovolníci
Olomoučtí vysokoškoláci rozjedou speciální službu školního cyklodoprovodu. Děti počkají na smluvené zastávce, do školy je na kole nebo koloběžce doprovodí student-dobrovolník.

Školní cyklodoprovod je originální nabídkou, která kromě Austrálie zatím jinde na světě nefunguje. V Olomouci se rozjede v půlce května. Počítá s prvními padesáti dětmi a několika studenty-dobrovolníky z olomoucké univerzity.

„Jo asi jo, kdybych ve skupince měla nějaké kamarádky, tak bych asi jela. Na koloběžce jezdím do kroužků a do školy,“ mudruje nad nabídkou netradičního školního cyklodoprovodu páťačka Terezie Švorčíková ze Základní školy sv. Voršily v Olomouci.

Ředitel školy Zdeněk Navrátil nabídku přijal s nadšením. „Nabídka mě zaujala, sám jsem vášnivý cyklista, a pokud to jen trochu jde, tak 30 kilometrů do práce dojíždím na kole.“

<< Zajímá mě celý článek >>

____

 

UP ŽURNÁL: Hledá se student

A jak bude školní cyklodoprovod fungovat v praxi? Průvodci z řad univerzitních studentů každé ráno vyzvednou děti, které budou mít online rezervaci jízdy, na několika „zastávkách“ školního „cyklobusu” a doprovodí je do školy. Počítá se i se zpáteční cestou domů. Trasy budou v maximální míře využívat cyklostezky. Děti dostanou reflexní vesty a na kritických místech dohlédnou na jejich bezpečnost městští strážníci. Školáci také absolvují výcvik bezpečné jízdy v Centru Semafor.

Rezervační on-line systém je v závěrečné testovací fázi. „Zaregistrovaný rodič bude moci svému dítěti či dětem snadno a rychle z počítače nebo mobilního telefonu rezervovat jízdu nebo ji zrušit. Po převzetí dítěte na sběrném bodu obdrží rodič potvrzující zprávu a stejně tak bude informován, že dítě ukončilo jízdu a je ve škole,“ upřesnila Jana Hoffmannová. Cena jízdy nepřekročí cenu jízdného MHD.

Jezdit se bude ve zkouškovém období a dobrovolníkům z řad vysokoškoláků to umožní odstartovat zajímavě a aktivně den. „Odpolední jízda pak může opět přinést potřebné odreagování a pravidelnou dávku pohybu. Běžný studijní den tak dostane zajímavou strukturu a přidanou hodnotu v smysluplné pomoci dětem, které by na kole do školy jinak jezdit nemohly,“ je přesvědčená Hoffmannová. Přihlášení průvodců k jednotlivým jízdám bude probíhat on-line přes webovou aplikaci a každý si tak bude moci jejich počet modelovat podle svých možností.

<< Přečti si celý článek! >>

____

UP ŽURNÁL: Rektor doprovodil děti, které s Ride2sCool jezdí do školy na kole

Bezpečnou cestu na kole (nejen) do školy chce olomouckým dětem umožnit průkopnický projekt Ride2sCool, na němž se podílejí studenti i pedagogové z univerzity. Dnes ho podpořil rektor Jaroslav Miller, který se připojil k doprovodu několika žáků. K rozvoji cyklistiky ve městě přispívá i univerzitní kampaň UP Bike.

Že děti jízda na kole do školy baví, potvrdil Vojtěch Kazinota z páté třídy základní školy na třídě Spojenců. „Jezdíme každý den do školy i ze školy. Je to velká zábava. Je to mnohem lepší než cestovat tramvají. Dřív jsem jezdit na kole nemohl, protože bez doprovodu by to bylo nebezpečnější,“ uvedl Vojtěch.

Jedním z prvních instruktorů je Jan Khol. „Nejtěžší je ráno vstát, pak už to jde samo první týden jsme si s dětmi řekli pravidla, která dodržujeme. Zatím se vše obešlo bez problémů,“ řekl Khol. Děti mají na sobě reflexní vesty. V pilotní fází s nimi jezdí instruktoři zdarma, v budoucnu by cena za jízdu měla činit deset korun.

Městskou cyklistiku podporuje vedení univerzity velmi intenzivně. V květnu se naplno rozjel projekt UP Bike, jehož cílem je propojit a podpořit všechny organizace a aktivity rozvíjející cyklistiku v Olomouci. Součástí je projekt Rekola, kampaň Do práce na kole, aktivity Centra Semafor či doprovodné workshopy a přednášky.

<< S radostí si dočtu článek! >>

____

UPTV – televizní reportáž

____

Katolický deník

____

DIPLOMOVÁ PRÁCE: PŘÍLEŽITOSTI A VÝZVY PRO DOJÍŽDĚNÍ DĚTÍ NA KOLE DO ŠKOL

Cílem práce je popsat zkušenosti účastníků prvního ročníkuprojektu Ride2sCool a zjistit, zda by projekt mohl být odpovědí na faktory, které negativně ovlivňují aktivní transport žáků.

První část práce je zaměřena na teoretické poznatky o zdraví a životním stylu. Popsána je zde infrastruktura, bezpečnost a další faktory ovlivňující aktivní transport. Zmíněné jsou také sociokulturní aspekty projektu.

Výzkumná část práce vychází z kvalitativního přístupu. V průběhu projektu jsme výzkum započali pozorováním, na které navázal sběr dat metodou focus group a individuálního rozhovoru. Pro zpracování dat a následnou analýzu jsme využili softwarový program ATLAS.ti 7. V tomto programu jsme prováděli kódování textů a pozdější formování vztahů.

<< Celá práce >>

____

DIPLOMOVÁ PRÁCE: RIDE2SCOOL JAKO SOUČÁST CYKLISTICKÉ DOPRAVY V OLOMOUCI

Aby bylo zavádění cyklistiky účinné, musí být součástí integrované dopravní strategie zahrnující všechny druhy dopravy a musí být posíleno souvisejícími plánya postupy, jako je územní plánování, dlouhodobé záměry rozvoje města nebo také socioekonomické strategie. Tyto strategie se totiž navzájem ovlivňují. Jednotná celistvá dopravní politika vyvažuje různé způsoby dopravy a dopravní prostor tak, že každému dopravnímu prostředku dává svojí funkci v rámci systému dopravní obslužnosti území. Výsledkem úspěšné dopravní politiky je, že cestovní doba všech uživatelů se zkrátí. Město bude bezpečnější a kvalita života všech občanů se zvedne bez ohledu na to, zdali jsou cyklisté či necyklisté.

<< Celá práce tady >>

____

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: CO SI MYSLÍ RODIČE O DOJÍŽDĚNÍ DĚTÍ NA KOLE DO ŠKOL?

Hlavním cílem práce je zjistit a popsat faktory, které ovlivňují aktivní participaci rodičův oblasti dojíždění dětí na kole do škol. Dílčími cíly jsou zjištění povědomí o projektech podporujících rozvoj podmínek pro jízdu na kole do škol ze strany rodičů a jejich postoje a názory na tuto problematiku.

Pro získání dat byly použity polostrukturované rozhovory v rámci tří ohniskových skupin za pomoci metody zúčastněného pozorování v období od května 2011 do března 2012. Data byla zaznamenána na audiozáznam a přepsána do písemné podoby. Zkoumaný soubor byl vybrán na základě metody záměrného výběru z řad rodičů ve věku 34-49 let.

<< Celá práce >>

____

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: ANALÝZA PODMÍNEK PRO REALIZACI PROJEKTU RIDE2SCOOL

Diplomová práce se zabývá analýzou podmínek pro realizaci projektu Ride2scool z hlediska dětí ve věkovém rozmezí 11 – 15 let, jejich rodičů a vysokoškolskýchstudentů ve věku 19 – 28 let, kteří by byli ochotni dělat v projektu instruktory dohlížejícína bezpečí dětí při cestách do školy a zpět.

Vteoretické části byly vymezeny pojmy, kterých se práce dotýká. Práce je zaměřena na projekt zabývající se zvýšením procenta dětí jezdících do školy na kole, proto v teoretické části byly vymezeny pojmy kolo a zdraví, cyklistika a její rozdělení a charakteristika cílové skupiny dětí a její potřeby pohybové aktivity. Dále byl detailně popsán projekt Ride2scool jako takový, od logistického zajištění po zajištění bezpečnosti.

<< Celá práce tady! >>

____

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: CO SI MYSLÍ STUDENTI UP O PARTICIPACI V PROJEKTU RIDE2SCOOL?

Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit, zda studenti Univerzity Palackéhov Olomouci mají zájem participovat na zvyšování popularity cyklodopravy v Olomouci díky projektům, které ji podporují, a za jakých podmínek by se chtěli na těchto projektech podílet. Jaké procento by bylo ochotné angažovat se dobrovolně. Dílčími cíli práce bylo zjistit povědomí o stavu cyklodopravy v řadách studentů, najít nejschůdnější způsob, jak studentymotivovat k zájmu o toto téma. Subjektům, organizujícím akce podporující jízdní kolo jako každodenní dopravní prostředek, navrhnout, jak by mohli vysokoškoláky motivovat k práci ve svém projektu.

<< Celá práce >>

____

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE: JAK SE MOHOU STARŠÍ DOSPĚLÍ AKTIVNĚ ZAPOJIT DO PROJEKTU RIDE2SCOOL?

Cílem práce bylo shromáţdit a popsat názory starších dospělých na projekt na podporu dojíţdění dětí do školy na jízdním kole Ride2sCool a následnou analýzouzískaných dat vyhledat a zhodnotit moţnosti aktivního zapojení se starších dospělých v tomto projektu. Při zpracování jsem vycházela ze skutečností, které popsalo několik autorů v různých zdrojích a odborné literatuře týkající se stárnutí, stáří, seniorů a jejichaktivit a naplnění smyslu ţivota ve stáří. Tyto poznatky jsem porovnávala, polemizovala o nich a dále rozvíjela na základě vlastních výzkumů a pozorování. V úvodníchkapitolách jsou popsány poznatky z oblastí, které souvisejí se zkoumanou problematikou, zejména zdravotní stav populace, podpora zdravého ţivotního stylu, období starší dospělosti a pohybové aktivity starších dospělých.

<< Celá práce tady >>

____